Salı, Ocak 20, 2004

mehtup

Pek sevgili Av?ar Bey hazretleri,
Zat-? ?ahanenize bu elektronik mesaj? g?ndermemizin sebebi, biz gayet
m?stesna, m?tevaz? ve fekat bi o kadar da muhte?em olan cariyeleriniz
Bengi ve Burcu?nun bir arada zevk ve sefa eylemeleri ve bu noktada sizin
naciz bedeninizin aram?zdaki raks edi?ini , o ?en sesinizin
ferahl???n?, o gayr? safii milli has?la n?ktelerinizin i?imize verdi?i umut ve
mutlulu?u daha do?rusu t?m bunlar?n eksikli?ini hissetmi? olmam?zdan
ba?ka ne ola ki?

Oha burcu inananam?orum bi paragraf yazd?n. Ben hala d?n i?tiim ?ilekli
votkalr?n ?ki i?erken av?ar beyi bol bol and?k bize bu ?ahane i?kiyi
tan?tt?? i?in- etkisindeyim ve etrafta olan biteni annamakta zorlan?orum.
Her ne kadar d?nyevi hislerle alakam olmasa da almanyada bulunan
sevgili av?ar beyi k?skanmaktan kendimi almay?p, bi yandan da akademik
?abalar?n? tkdir ediyorum. Yine de burcu d?n gece ok g?zeldi sen g?remedin
ben g?rd?m. Hem gece evine g?t?rd?g? yatag?na att?g? sansl? ki?i ben
oldum. Hah.

Evet ?z?lerek belirtmek zorunday?m ki, bu s?ylenenler do?ru. Evet
bengiyi yata?a att?m. Evet bengiyle ayn? yast??a ba? koyduk. Evet bana ?ok
g?zelsin bu ak?am dedi ve g?zlerimin i?ine derin derin bakt?. Evet b?t?n
bunlar oldu. Ama bir sor, sor bir neden? ??nk? ben de o ?ilekli
votkalarla ? o votkalar ki bu vatana bu millete, bu camiaya ve cemiyete senin
birer arma?an?nd?rlar- sarho? olmu?, ba?? d?nm??, gaipten sesler duymu?
ve kendimden ge?mi? bir haldeydim. O votkalar ki sadece bunu
yapmad?lar, o votkalar ki bengiyi odada buldu?u bi donu ? temizdi elbette
kald?r?lmam??t? sadece hen?z yerine- kafas?na ge?irmeye zorlad?lar. Evet
olaylar aynen bu ?ekilde vuku buldu sayg?de?er sevdice?im. Su?lu ben de?ilim
?ilekli votkalar.

Her nekadar yatak odas? s?rlar?n?n if?a edeilmemsi gerktiini d???nsem
de,itiraf ediyorum yapt?m. ama bi d???n?n?z,benim o donu g?r?p,tutp
kafama gecirebilmi? olmam bile b?y?k bi ba?ar?d?r aslen kan?mdaki alkol
oran? d???n?l?nce. Buna ek olarak,yapt?g?m seyin konvensiyonel toplum
n?rmlar?yla uymad??n?n fark?nda olup, ?burcuaey,benim kafamda don var
fark?nday?m? ve benzeri ac?klamalrda bulundum. Lakin nitekim sormaktay?m
burcu han?m g?l?p eylenmemi?tir? Tabi ki de ?en kahkahalar atm??t?r ve
iyki satho? olunca a?layan m?z?ldanan yada kusan bi arkada??m yok
demi?tir. Demi?tir demi?tir.Di mi?

Dedim evet, elbette dedim. Ben ki arkada?lar?n? sarho? olunca
kafalar?na don ge?irenlerden, sevgililerini sarho? olunca daha da
m?kemmelle?enlerden se?en bir hanedan?n son ve en kudretli mensubuyum. Biz ki, m?zik ?al?nca oynamayan arkada?a arkada?, iki ritim duydumu dansetmeyen
sevgiliye sevgili demeyiz. Biz ki her ortamda bizimle birlikte kalk?p
sa?malayacak cesareti g?steremeyen insanlar? sevmeyiz. Biz ki sa?mal?osun
sevdice?im, manyak m?s?n burcu bak??lar? atan sevgili ve dostlar? s?rg?ne
g?ndeririz. Biz ki, bizzzz, Biizzzz hoyraninnaa nina ninaaaayyyyyy?!!
haynonninnnooo hayninniinooooooo!

Evet burcu dayanamay?p kendi yaratt??? ritmlerle dansetmeye ba?lad?g?
i?in klavyeyi konu?turma i?i bana kald? ki pek ne diyce?imi
bilemedi?imden fazla anlaml? ?eyler s?leyemeyece?im. Burcvu dans? b?rak?p hummal?
bir temizlik ve toparlanma i?ine giri?t. Ben diyorum bu burcudan her eve
laz?m diye. Akl? olan kac?rmaz valla bu k?z?...bi de av?ar beycim,kendi
deneyimlerimden yola ??karak derim ki,sen sen ol k?z arkadas?n?n
yan?nda kankalar?nla CM muabbetini uzatma. Odadaki h?zl? ve ritmik toparlanma
i?i biterken klavyeyi burcu han?ma teslim ediyorum.

Ah av?ar beycim, g?rd?n?z m? han?m k?z?m?z?n kalbi nas?l da yaral?....
D?n gece bendeniz di?er masalarla ilgilenmeye gitti?im s?rada onu
kafakola alan 4 zebellah gibi erke?in saatler s?ren cm muhabbeti s?ras?nda
kendisini yollara, alkole ve sigaraya vuran bi nadide insan, muhte?em
dost, k?r?lgan ?i?ek, saf kar tanesi, sonras?nda sevgilisinin yan?na
d?nm??t?r evet, ve inan?n a?z?n? a??p da tek bir k?t? s?z s?ylememi?tir.
Sevdice?inin yan?nda olmad???n? af?in bey hazretlerinin ?bu cm b??le i?te
ama ili?kileri bozuyor? diyerek han?m k?z?m?z?n art?k bo? olan yerini
i?aret etmesi ?zerine farkeden yavuklusuna ne bir ses ne de sitem
gelmiyor art?k senden ?ark?s?n? hat?rlat?rcas?na bakm?? ama asla sitem
etmemi?tir. Ona sadece g?sel s?zler s?ylemi?, sen mutluysan ben de mutluyum
diyerek, konuyu her namuslu ve osmanl? terbiyesi alm?? iyi aile k?z?n?n
yapmas? gereken ?ekilde bitirmeyi becermi?tir. Elbette yan?nda ud veya
kanununu getirmi? olsayd? o billur sesiyle bizi bu olay?n ard?ndan me?k
alemlerine de yollard? fakat elinde olmayan sebeplerle yay?na bir s?re
ara vermek zorunda kalm?? ve bizi travis den sing le idare etmek
zorunda b?rakm??t?r. Yine de ben kendisini bu olay y?z?nden k?namay? erkek
milleti ad?na bir bor? bilir sayg?yla yerimi kar?? taraf?n avukat? bengi
akbuluta b?rak?r?m. Te?ekk?rler.

Burcu han?m?n t?rk?eyi kullanma kabiliyetine bir kez daha hayran kalmam
bir tarafa,su aksamdan kalma minik kafamla yazd?g? c?mlelerin ba??n?
yakalay?p sonun getirmekte epeyce zorland???m? itiraf etmeliyim. Bi?eleri
k?nam?? kendisi amma ve lakin neyi k?nad???n? pek annayamad???m i?in
m?vekkilimi savunma konusunda beklenen parlak ba?ar?y? g?steremeyece?im.
O y?zden sadece te?ekk?r? kabul etmekle
yetinece?im...mrrr....mrrr...sizi sevdice?inizle ba?ba?a b?rak?p, saz arkada?lar?mla bulu?maya
gidece?im zira kanun ?almada ustal?k her terbiyeli k?z?n edinmesi gereken bir
meziyettir.

Meziyetlerden s?z a??lm??ken size ?ok y?ce bir ba?ka meziyetten
bahseylemek istiyorum. Bu meziyetki b?t?n meziyetlerin anas?d?r, bu meziyetki
her meziyet asl?nda onun kanatlar?n?n alt?nda hayata haz?rlan?p, sonra
kendisini engin maviliklere ve r?zgara b?rakmaktad?r, bu meziyet ki biz
o meziyete aram?zda utanmadan misafirperverlik deriz. ?imdi bu
meziyetten bahis a?man?n yeri midir diye d???n?yorsunuz fark?nday?m. Fakat
bunun sebebi bengi han?m efendinin s?ylemi? oldu?u bir c?mledir, ??yleki
beni bir tak?m alemlere davet etmi? olan af?in ve eser beyle gitmemem
?zerine ?ii yapt?n ?ekerim ben siz bize geldi?iniz de ?yle bi?e bulucam ki
size hem s?fer yap?cak hem de trip yapm?ycak dem?i?tir.? Bu noktada
s?z? bengiye b?rakmay? bir bor? bilirim.

Hmmm eet b?le bir s?z verdim do?rudur ancak bana tarih bi s?re ?nceden
bildirilmi? olmal?d?r ki ben de piyasa ara?t?rmalar?na ba?layabileyim.
Yani bu i?in de bir adab? bir ticaret hukuku bir d?zeni var ?yle de?il
mi efendim? Evet evet ?yle. Bu a rada pek sayg?de?er burcu han?m sizin
ona hediye etti?iniz ciltlenmi? kitap haline getirlmi? blog unu
incelemekte bana al?nt?lar okumakta ruhumu zenginle?tirip ufkumu
geni?letmektedir Hediyenizin alt?nda yatan yarat?c? fikri ?ok takdir etti?imi
belirtmeden ge?emeyece?im. Ay c?mle kurmak ?ok zor bi i? ya.
Muhte?em hediyemden ayr? kalm?? olmak ?ok ?z?c? fakat size yaz?yor
oldu?umu d???nerek ferahlatmaktay?m i?imi. Evet. Freah i?ler ?zen ister,
onlara bak?lmal?, onlar? korumal?, sevmeli ve zaman zaman da ok?amal?y?z.
?u anda bendenizin i?i ferahlar m?? Ferahlar. Ne de olsa ?ok m?stesna
bir arkada??mla yavukluma elektronik mektupla duygular if?a
eylemekteyiz. ?st?ne ?stl?k, yavuklumun her telefonda daha da ii gelen bir sesi
olmas? ve gitti?i yerde e?lenmesi beni ziyadesiyle mutlu eden bir husus
de?ildir de nedir. Beni ?zen tek ?ey, sevice?imden m??fik
misafirperverli?ini esirgemeyen p?nar han?ma k???k de olsa bir hediye g?nderememi?
olmakt?r, ki kendisine ?ok selam s?yleyerek bu eksikli?im g?z ard?
edilmesi i?in ?abalanmas?n? sizden arz etmekteyim.

Bengi han?m sizin bana yapm?? oldu?unu muhte?em hediyeye dalm??
durumdalar, onu o kadar be?endiler ki , do?um g?n? hediyenizi g?stermezsem
?atlayaca??m. Sizi ?ok ?ok ?p?yor, m?nc?r?yor, sar?yor seviyor ve de
hasretle kucakl?yorum. Bengi han?mda ?sana aynen kat?l?yorum? demektedir.
Mektubumuza burada son verirken, bu maille sizi biraz olsun
g?l?msetebildi?imizi ve de duygular?m?za terc?man olabildi?imizi umar?z.Burcu & Bengi

Hiç yorum yok: